Which (kandi)^3 are you going to por with the kandi-porstok during TU/e monopoly?