Algemene Voorwaarden Pasbetaalsysteem

Goedgekeurd door het Bestuur te Eindhoven, 5 maart 2018

1. Definities

1.1. SVTN "J.D. van der Waals"

Studievereniging voor Technische Natuurkunde "Johannes Diderik van der Waals".

1.2. Lid

Een persoon die lid is van SVTN "J.D. van der Waals".

1.3. Oud-Lid

Een persoon die lid is geweest van SVTN "J.D. van der Waals".

1.4. Medewerker

Een persoon die werkzaam is of een gaststatus heeft bij de faculteit Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

1.5. Website

De website van SVTN "J.D. van der Waals", te bereiken op https://www.vdwaals.nl.

1.6. Bestuur

Het bestuur van SVTN "J.D. van der Waals".

1.7. Externe gebruiker

Een persoon die door het bestuur toegang is verleend om deel te nemen aan het pasbetaalsysteem.

1.8. Borrelruimte

De ruimte met de bar van SVTN "J.D. van der Waals", welke zich bevindt in Flux 6.175. Ook wel de ‘Salon’ genoemd.

1.9. Borrelcommissie

De Borrelcommissie van SVTN "J.D. van der Waals".

1.10. Borreltender

Een lid van de Borrelcommissie.

1.11. Dienstdoende Borreltender

Een Borreltender die door de Borrelcommissie is aangewezen als verantwoordelijke voor de werkzaamheden wanneer de bar geopend is.

1.12. Gebruiker

Hij of zij die akkoord is gegaan met deze voorwaarden en gebruik maakt van het Pasbetaalsysteem.

1.13. Pas

Een pas compatibel met de gebruikte apparatuur en ten minste de naam en herkenbare foto van het gezicht van de eigenaar bevat.

1.14. Van-der-Waalspas

Een Pas die verstrekt is door SVTN "J.D. van der Waals" aan een Lid, Oud-Lid of Medewerker.

1.15. Campuskaart

Een Pas verstrekt door de Technische Universiteit Eindhoven aan ieder van haar studenten en medewerkers.

1.16. Geregistreerde Pas

Een Pas die door een Gebruiker bij het Bestuur is geregistreerd en als identificatie dient voor deze Gebruiker.

 

2. Voorwaarden

2.1. Gebruiksrecht

Alle Leden, Oud-Leden, Externe gebruikers en Medewerkers hebben het recht om na het accepteren van deze voorwaarden gebruik te maken van het Pasbetaalsysteem. Het Bestuur en de Borrelcommissie hebben boven dit alles het recht om met opgaaf van reden(en) personen uit te sluiten van gebruik.

2.2. Gebruik

Het Pasbetaalsysteem kan gebruikt worden om te betalen voor producten die gekocht kunnen worden wanneer de bar in de Borrelruimte geopend is.

De Gebruiker dient een door hem Geregistreerde Pas af te geven aan een Dienstdoende Borreltender wanneer hij wenst om met het Pasbetaalsysteem te betalen. De transactie kan worden voltooid zolang het tegoed niet minder is dan de prijs van de producten die de Gebruiker wil afnemen. Indien dit niet het geval is zal de Gebruiker het tegoed moeten verhogen.

2.3. Pasregistratie

Een Pas kan bij het Bestuur tijdens openingstijden van de Van-der-Waalskamer worden geregistreerd. Op elk willekeurig moment mag een Gebruiker maximaal drie Geregistreerde passen hebben, te weten een Van-der-Waalspas en/of een Campuskaart en/of een willekeurige andere Pas.

2.4. Tegoed

Het tegoed van een Gebruiker is op te vragen:

● Op de Website, na inloggen op het persoonlijke account (slechts voor Leden);

● Bij een Dienstdoende Borreltender.

Dit tegoed is de som van alle opwaarderingen minus de som van alle betalingen en kan nooit negatief zijn. Wanneer een Gebruiker vermoedt dat het tegoed niet klopt, kan deze bij de penningmeester van de Borrelcommissie om opheldering vragen.

2.5. Verhogen tegoed

Het tegoed van een Gebruiker kan verhoogd worden door een door hem Geregistreerde Pas te overhandigen aan een Dienstdoende Borreltender, samen met het door hem gewenste bedrag om op te waarderen. Opwaarderen is toegestaan voor bedragen in veelvouden van €5,- tot een maximum van €50,-. Wanneer het tegoed op deze manier boven de €60,- uitkomt, behoudt de Dienstdoende Borreltender zich het recht voor de opwaardering te weigeren.

2.6. Restitutie

Het is niet mogelijk om tegoed te restitueren.

2.7. Geldigheid tegoed

Als een Gebruiker gedurende twee jaar geen transacties heeft laten plaatsvinden, vervalt het tegoed. Gebruikers worden uiterlijk een maand voordat deze periode verstreken is op de hoogte gesteld op het bij SVTN “J.D. van der Waals” bekende e-mailadres.

2.8. Aansprakelijkheid

SVTN "J.D. van der Waals" is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit gebruik van het Pasbetaalsysteem, dan wel verlies van tegoed door technische mankementen.

2.9. Geschillen

Indien de Gebruiker een klacht heeft, dient deze schriftelijk ingeleverd te worden bij het Bestuur. De klacht moet binnen vier weken na het indienen worden behandeld door het Bestuur. Mocht de klacht niet tot tevredenheid van de Gebruiker worden afgedaan, dan kan deze Gebruiker binnen acht weken na het indienen van de klacht deze klacht voorleggen aan een geschillencommissie. Deze geschillencommissie zal bestaan uit een Borreltender, een lid van het Bestuur en een persoon waar zowel het Bestuur als de Gebruiker mee akkoord gaan. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

2.10. Beschikbaarheid systeem

Het Bestuur en de Borrelcommissie behouden zich het recht voor om gebruik van het Pasbetaalsysteem tijdelijk niet toe te staan.

 

3. Privacy

3.1. Privacyverklaring

De privacyverklaring van SVTN "J.D. van der Waals", zoals deze op te vragen is bij het Bestuur en te vinden is op de Website, geldt ook voor deze dienst.

 

4. Overige bepalingen

4.1. Aanpassing voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De Gebruiker wordt minimaal een maand van te voren op de hoogte gesteld van elke wijziging via het bij Van der Waals bekende e-mailadres.

4.2. Gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het Bestuur. Indien de Gebruiker het niet eens is met deze beslissing, kan deze een klacht indienen volgens de hierboven beschreven procedure.